1. Wstęp

1.1 Kabbalah Centre („Centrum” i stosownie „my”, „nasz” lub „nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić informacje osobowe użytkowników naszej strony internetowej, studentów, nauczycieli i innych osób kontaktujących się z nami w Wielkiej Brytanii. Dotyczące Państwa informacje osobowe, które gromadzimy, na podstawie których można Państwa zidentyfikować lub które nam przekazujecie nazywane są danymi osobowymi (”Dane Osobowe‘).

1.2 Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) opisuje sposób, w jaki je gromadzimy, z nich korzystamy lub je przetwarzamy oraz komu możemy je przekazywać. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera też informacje o przysługujących Państwu prawach dotyczących Państwa Danych Osobowych.

 

2. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana po raz ostatni w maju 2018 roku

2.2 Co pewien czas możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, a kiedy to zrobimy, zamieścimy na naszej stronie internetowej jej zaktualizowaną wersję, a w stosownych przypadkach poinformujemy o tym Państwa pocztą elektroniczną.

 

3. Nasze obowiązki prawne dotyczące Danych Osobowych

3.1 Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, które regulują ochronę danych i prywatność. Obejmują one, bez ograniczeń, obowiązujące w UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (2016/679) („RODO”) oraz brytyjską Ustawę o ochronie danych z 2018 roku („DPA”) wraz z innymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i UE przepisami regulującymi gromadzenie, przetwarzanie i prywatność Państwa Danych Osobowych (łącznie „Prawo Regulujące Ochronę Danych”).

 

4. Gromadzone informacje

4.1 Dane Osobowe na Państwa temat, które możemy gromadzić i wykorzystywać, obejmuję:

(a) imię i nazwisko;

(b) adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe;

(c) informacje o uczestnictwie w organizowanych przez nas kursach i wydarzeniach;

(d) informacje o płatnościach;

(e) historię komunikacji z nami (w tym komunikacji z nauczycielem/-ami);

(f) opinie, przekonania i inne informacje, które decydujecie się Państwo nam przekazać podczas uczestnictwa w naszych kursach, na internetowych tablicach informacyjnych lub forach, które udostępniamy;

(g) Informacje o wizytach na naszej stronie internetowej (zob. część „Pliki cookie” poniżej).

4.2 Prosimy pamiętać także o tym, że niektóre Dane Osobowe, które Państwo przekazujecie, a my przetwarzamy, mogą zawierać tzw. dane „wrażliwe” na Państwa temat, np. informacje dotyczące pochodzenia etnicznego bądź poglądów politycznych, filozoficznych i religijnych.

4.3 Jeżeli nie przekażecie nam Państwo określonych Danych Osobowych po otrzymaniu prośby o nie, istnieje możliwość, że nie będziemy mogli Państwa zarejestrować jako studentów, udzielić odpowiedzi na zapytanie bądź zaoferować naszych kursów lub produktów.

 

5. Jak gromadzone są Dane Osobowe

5.1 Dane Osobowe gromadzimy w następujący sposób:

(a) Kiedy rejestrujecie się u nas bezpośrednio jako studenci;

(b) Kiedy wpisujecie się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać od nas informacje, newslettery oraz inne komunikaty;

(c) Kiedy płacicie za kursy lub dokonujecie zakupów w naszym sklepie internetowym;

(d) W ramach Waszej relacji i komunikacji z nami, np. kiedy kontaktujecie się, żeby zadać nam pytanie o kurs lub korespondujecie z nauczycielem przez e-mail;

(e) Kiedy zapisujecie się na kurs lub wydarzenie przez stronę internetową do rezerwacji prowadzoną przez osobę trzecią (np. Eventbrite);

(f) Kiedy wpisujecie coś na naszych internetowych tablicach ogłoszeniowych lub forach (identyfikacja następuje po opublikowaniu treści);

(g) Kiedy kontaktujecie się z nami przez Facebooka, Twittera, Instagram lub inną platformę internetową; bądź

(g) Kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową (zob. część „Pliki cookie” poniżej).

 

6. Informacje o osobach trzecich

6.1 Prosimy o upewnienie się, że wszelkie Dane Osobowe, które nam Państwo przekazujecie a które dotyczą osób trzecich, otrzymujemy za ich zgodą i wiedzą na temat proponowanego przez nas sposobu ich wykorzystania.

 

7. W jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Dane Osobowe

7.1 Na mocy Ustawy o ochronie danych możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe tylko wtedy, gdy mamy odpowiedni powód, np.

(a) na potrzeby wykonania zawartej z Państwem umowy lub podjęcia kroków, o które prosicie przed jej zawarciem;

(b) w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych,

(c) kiedy realizujemy nasze uzasadnione interesy z wyjątkiem sytuacji, w których interesy takie są mniej ważne od Państwa praw i interesów; lub

(d) kiedy wyraziliście na to zgodę.

7.2 Jeżeli przetwarzamy dane wrażliwe, o których mowa w ust. 3.2, w tym informacje o Państwa przekonaniach  religijnych lub filozoficznych, robimy to wyłącznie po otrzymaniu wyraźnej zgody, gdy już ujawniliście publicznie takie informacje, kiedy przetwarzanie odbywa się w ramach podejmowanych przez nas zgodnie z prawem działań (w tym przypadku nie będziemy bez Państwa zgody przekazywać Danych Osobowych poza Kabbalah Centre) lub w innych przypadkach dozwolonych przez Ustawę o ochronie danych.

7.3 Dane Osobowe możemy wykorzystywać na potrzeby jednego lub kilku poniższych celów:

(a) Administrowanie zajęciami i wydarzeniami: w tym odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące zajęć lub wydarzeń, którymi możecie być zainteresowani, rejestracja Was jako studentów, potwierdzenie rejestracji na zajęcia, przekazywanie Wam wszelkich informacji niezbędnych do udziału w wydarzeniach i zajęciach, na jakie się zapisaliście, odnotowywanie Waszych osiągnięć, zapewnienie dostępu do naszych zajęć, wydarzeń i powiązanych zasobów. Możemy kontaktować się z Państwem w związku z administrowaniem zajęciami i wydarzeniami, wykorzystując wszelkie dane kontaktowe, jakie nam przekazaliście, w tym za pomocą wiadomości SMS.

(b) Realizacja zamówienia produktu: realizacja zamówienia i przetwarzanie płatności, kontakt dotyczący zamówienia i dostawy produktu.

(c) Sprawdzenie tożsamości: w uzasadnionych przypadkach sprawdzenie tożsamości naszych darczyńców i jej weryfikacja.

(d) Powody operacyjne w ramach naszych uzasadnionych interesów: np. poprawa wydajności, dopilnowanie, aby nauczyciele byli w posiadaniu wszystkich informacji, które są im niezbędne, abyście maksymalnie skorzystali z zajęć (może to obejmować wymianę informacji na temat studentów między nauczycielami), szkolenia i kontrola jakości, udzielanie odpowiedzi na zapytania, dopilnowanie, aby przestrzegana była nasza polityka wewnętrzna, prowadzenie i aktualizacja naszej dokumentacji, uniemożliwianie nieuprawnionego dostępu i wprowadzania modyfikacji do systemów.

(e) Spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych: prowadzenie dokumentacji BHP dotyczącej naszych lokali, powadzenie dokumentacji podatkowej oraz na wszelkie inne potrzeby na mocy prawa, regulacji, nakazu sądu lub organu regulacyjnego.

(f) Marketing w ramach naszych uzasadnionych interesów: bezpośrednie kierowanie do Państwa, drogą pocztową lub telefonicznie, komunikatów marketingowych na temat naszych działań i produktów, kursów i/lub wydarzeń, którymi możecie być zainteresowanie. Jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, gdy kontaktujemy się z Państwem za pomocą SMS-a, poczty elektronicznej, faksu, mediów społecznościowych i/lub wszelkich innych kanałów komunikacji elektronicznej na potrzeby marketingu bezpośredniego, będzie to wymagać Państwa wyraźnej zgody. W dowolnym momencie możecie Państwo wyrazić sprzeciw lub wycofać zgodę na otrzymywanie od nas takich treści poprzez skontaktowanie się z nami za pomocą poniższego adresu e-mail.

(g) W celu wyegzekwowania i/lub ochrony któregokolwiek z naszych praw lub roszczeń.

7.4 Nie zamierzamy gromadzić Danych Osobowych dotyczących dzieci. Jeżeli otrzymamy Dane Osobowe od dzieci poniżej 13. roku życia, będą one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby administrowania zajęciami lub wydarzeniami bądź w związku z innymi wymogami prawnymi.

 

8. Ujawnianie Danych Osobowych osobom trzecim

8.1 Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa Danych Osobowych. Możemy jednak przekazywać Dane Osobowe:

(a) Kabbalah Centre działającym w innych lokalizacjach, które mogą nam pomagać w przesyłaniu Państwu newsletterów, dostarczaniu produktów i usług oraz zapewniać nam wsparcie operacyjne; oraz

(b) Osobom trzecim, które wykorzystujemy do dostarczania Państwu naszych produktów i usług, np. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, usługi rezerwacji internetowej, firmom kurierskim.

8.2  Pozwalamy dostawcom usług wykorzystywać Państwa Dane Osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy zadowoleni ze stosowanych przez nich środków ochrony tych danych. Ponadto wprowadzamy zobowiązania umowne dotyczące dostawców usług, dzięki którym mamy pewność, że Dane Osobowe wykorzystywane są tylko po to, aby usługi były świadczone na rzecz Państwa i naszą.

8.3 Dane Osobowe możemy też przekazywać audytorom zewnętrznym, np. w związku z audytem naszych rachunków.

(b) Możemy ujawniać informacje i przekazywać je organom ścigania oraz organom regulacyjnym w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

8.5 W przypadku reorganizacji lub zmiany kontroli nad Kabbalah Centre Dane Osobowe mogą zostać przekazane do tak zreorganizowanego podmiotu lub podmiotu, który przejmie kontrolę, aby Kabbalah Centre mogła kontynuować działalność.

 

9. Przez jaki okres przechowujemy Dane Osobowe

9.1 Kabbalah Centre przechowuje dotyczące Państwa Dane Osobowe jedynie przez okres, w którym pozostajecie Państwo z nami w relacji, bądź na potrzeby wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Was (lub w celu wyegzekwowania lub obrony roszczeń wynikających z umowy), bądź w związku z wymogami obowiązującego prawa.

9.2 Wprowadziliśmy politykę przechowywania danych określającą różne okresy, przez które przechowujemy dane w odniesieniu do poszczególnych celów dotyczących naszych obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych. Kryteria, które wykorzystujemy do określenia powyższych okresów, oparte są na różnorodnych wymogach legislacyjnych, celu przechowywania danych oraz wytycznych przekazanych przez właściwe organy regulacyjne, w tym m.in. brytyjskiego Komisarza ds. Informacji (ICO).

9.3 Dane Osobowe, których już nie potrzebujemy, są w bezpieczny sposób usuwane i/lub anonimizowane, aby nie było możliwości Państwa identyfikacji na ich podstawie.

 

10. Linki do innych stron internetowych

10.1 Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych, w tym Kabbalah Centre działających w innych lokalizacjach. Prosimy jednak pamiętać o tym, że po skorzystaniu z tych linków i opuszczeniu strony internetowej Kabbalah Centre nasza kontrola się kończy. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność wszelkich danych, jakie przekażecie Państwo podczas wizyt na takich stronach internetowych, gdyż niniejsza Polityka Prywatności nie ma do nich zastosowania. Prosimy o zachowanie ostrożności i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi prywatności w przypadku danej strony internetowej.

  1. Pliki „cookie”

11.1 Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który pobiera małe ilości informacji na Państwa urządzenie. Nasza strona internetowa wykorzystuje takie pliki, aby odróżnić Państwa od innych użytkowników. Pozwala nam to zapewnić Państwu lepszy komfort podczas odwiedzin na naszej stronie oraz ją udoskonalać.

11.2 Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”:

(a) Niezbędne pliki „cookie”: pliki te są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć bez poważnego ograniczenia jej funkcjonalności. Prawo nie wymaga od nas uzyskiwania zgody na ich wykorzystywanie i są one zawsze umieszczane podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej.

(b) Funkcjonalne pliki „cookie”: pliki te zapamiętują wybory dokonane na stronie internetowej, aby ułatwić Państwu korzystanie z niej. Są one także wykorzystywane do pokazywania rekomendacji w oparciu o Państwa odwiedziny na stronie internetowej w przeszłości. Funkcjonalne pliki „cookie” mogą być wymagane do takich działań jak oglądanie materiału wideo.

Wszelkie Dane Osobowe gromadzone przez te pliki są anonimizowane przed wykorzystaniem ich do innych celów, dlatego nie gromadzimy Państwa danych, nie śledzimy Waszych działań ani nie monitorujemy sposobu, w jaki korzystacie z innych stron internetowych.

Wykorzystujemy też pliki „cookie” z takich mediów społecznościowych jak Facebook i Twitter, aby umożliwić Państwu przekazywanie informacji na osi czasu oraz dać możliwość polubienia lub udostępniania treści.

(c) Analityczne pliki „cookie”: pliki te gromadzą anonimowe informacje na temat sposobu, w jaki osoby odwiedzające stronę internetową z niej korzystają, np. jakie strony są najczęściej odwiedzane i jak długo trwają takie odwiedziny. Gromadzą one informacje na temat błędów, które mogą pojawić się podczas odwiedzin na stronie, co pozwala nam je wyeliminować.

11.3 Zarządzanie plikami „cookie”: większość przeglądarek internetowych umożliwia Państwu zarządzanie tymi plikami w ich ustawieniach. Zazwyczaj możecie wybrać funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak obsługuje ona pliki „cookie” i jak można nimi zarządzać.

11.4 Wgląd w reklamowe pliki „cookie” umieszczone na Państwa urządzeniu i zarządzanie nimi możliwe jest  na stronie Your Online Choices tutaj.

 

12. Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG

12.1 Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe do Kabbalah Centre w USA, gdzie prawo aktualnie nie spełnia takich samych standardów ochrony Danych Osobowych jak w UE i na mocy Ustawy o ochronie danych. Jednak aby zapewnić bezpieczeństwo Danym Osobowym przekazujemy je wyłącznie w oparciu o umowę bądź inny stosowny mechanizm, który jest zgodny z powyższą ustawą. Dzięki temu Państwa Dane Osobowe są zabezpieczone zgodnie z takimi samymi standardami prawnymi jak te, które mają zastosowanie do nas w Wielkiej Brytanii.

12.2 Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe do Izraela, który według Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni poziom ich ochrony.

 

13. Bezpieczeństwo

13.1 Wdrożyliśmy rozwiązania technologiczne i politykę bezpieczeństwa, zasady oraz inne środki mające na celu ochronę Danych Osobowych będących w naszym posiadaniu przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem oraz przypadkową utratą. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych Osobowych do osób, które mają faktyczne potrzeby biznesowe, aby z nich korzystać. Osoby przetwarzające Państwa Dane Osobowe będą dokonywać tego wyłącznie w zatwierdzony sposób i zobowiązane będą do zachowania poufności. Ponadto nasze obiekty fizyczne wyposażone są w odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem otrzymanych od Państwa informacji.

13.2 Podejmujemy także wszelkie uzasadnione kroki mające na calu ochronę Danych Osobowych przed zagrożeniami zewnętrznymi, np. złośliwym oprogramowaniem lub atakami hakerskimi. Prosimy jednak pamiętać o tym, że zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji do sieci publicznych lub korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów, dlatego nie jesteśmy w stanie dać 100% gwarancji bezpieczeństwa wszystkich przesyłanych do nas danych (w tym Danych Osobowych).

 

14. Prawa przysługujące Państwu w związku z danymi osobowymi

14.1 Na mocy uprawnień przewidzianych w obowiązujących przepisach macie Państwu prawo do złożenia „wniosku osoby, której dotyczą dane, o dostęp do nich, na mocy którego możecie się Państwo zwrócić się do nas z prośbą o informację na temat przechowywanych przez nas Danych Osobowych, sposobu ich wykorzystywania, osób, którym możemy je ujawniać, oraz innych informacji. Zazwyczaj mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości, jeżeli taki wniosek złożycie, a w przypadku skomplikowanych wniosków na udzielenie odpowiedzi możemy potrzebować kolejnych dwóch miesięcy. Możemy też pobierać opłaty za czas poświęcony na zajmowanie się wnioskami o dostęp, które są w oczywisty sposób nieuzasadnione lub ich zakres jest zbyt szeroki. Możemy także potrzebować dodatkowych informacji w celu lokalizacji konkretnych danych, których Państwo potrzebujecie, przed udzieleniem pełnej odpowiedzi oraz zastosować określone zwolnienia prawne podczas jej udzielania.

14.2 Na mocy Ustawy o ochronie danych przysługują Państwu też następujące prawa, z których możecie skorzystać po przesłaniu nam pisemnego wniosku:

(a) abyśmy poprawili nieprawidłowe lub niekompletne Dane Osobowe, w których jesteśmy posiadaniu;

(b) abyśmy niezwłocznie usunęli Dane Osobowe, jeżeli nie ma konieczności ich dalszego przechowywania lub przetwarzania;

(c) aby zgłosić sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania (w stosownych przypadkach), które prowadzimy w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych;

(d) aby zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

(e) aby wyrazić sprzeciw wobec i/lub ograniczyć wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych w innych celach niż te określone powyżej, chyba że będziemy mieć uzasadniony powód, aby dalej je wykorzystywać; lub

(f) abyśmy przekazali Dane Osobowe innemu podmiotowi gromadzącemu Państwa Dane Osobowe za Waszą zgodą lub wykorzystującego je do wykonania zawartej z Wami umowy w sposób zautomatyzowany.

 

15. Kontakt

Gdybyście chcieli Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub jeżeli macie Państwo jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

+48 511 927 641

poland@kabbalah.com